Kitab Tafsir Al Azhar

Inilah kitab tafsir lengkap pertama (30 juz) yang ditulis oleh putera Indonesia. Sebuah karya besar yang sangat memukau, buah tangan Prof. Dr. HAMKA (Buya Hamka), ulama besar Nusantara. Almarhum HAMKA menjadikan karya teragungnya ini sebagai suatu ensiklopedia agama yang menandingi karya-karya tafsir yang lain.

Sebelum betul-betul masuk dalam tafsir ayat Al-Qur’an, sang mufasir terlebih dahulu memberikan banyak pembukaan, yang terdiri dari: Kata Pengantar, Pandahuluan, Al-Qur’an, I’jâz Al-Qur’an, Isi Mu’jizat Al-Qur’an, Al-Qur’an Lafaz dan Makna, Menafsirkan Al-Qur’an, Haluan Tafsir, Mengapa Dinamai “Tafsir Al-Azhar”, dan terakhir Hikmat Ilahi.

001. Al Fatihah
002. Al Baqarah
003. Ali 'Imran
004. An Nisaa'
005. Al Maa'idah
006. Al An'aam
007. Al A'raaf
008. Al Anfaal
009. At Taubah
010. Yunus
011. Huud
012. Yusuf
013. Ar Ra'd
014. Ibrahim
015. Al Hijr
016. An Nahl
017. Al Israa'
018. Al Kahfi
019. Maryam
020. Thaahaa
021. Al Anbiyaa'
022. Al Hajj
023. Al Mu'minuun
024. An Nuur
025. Al Furqaan
026. Asy Syu'araa'
027. An Naml
028. Al Qashash
029. Al 'Ankabuut
030. Ar Ruum
031. Luqman
032. As Sajdah
033. Al Ahzab
034. Saba'
035. Faathir
036. Yaasiin
037. Ash Shaaffaat
038. Shaad

039. Az Zumar
040. Al Mu'min
041. Fushshilat
042. Asy Syuura
043. Az Zukhruf
044. Ad Dukhaan
045. Al Jaatsiyah
046. Al Ahqaaf
047. Muhammad
048. Al Fath
049. Al Hujuraat
050. Qaaf
051. Adz Dzaariyaat
052. Ath Thuur
053. An Najm
054. Al Qamar
055. Ar Rahmaan
056. Al Waaqi'ah
057. Al Hadiid
058. Al Mujaadilah
059. Al Hasyr
060. Al Mumtahanah
061. Ash Shaff
062. Al Jumu'ah
063. Al Munaafiquun
064. At Taghaabun
065. Ath Thalaaq
066. At Tahrim
067. Al Mulk
068. Al Qalam
069. Al Haaqqah
070. Al Ma'aarij
071. Nuh
072. Al Jin
073. Al Muzzammil
074. Al Muddatstsir
075. Al Qiyaamah
076. Al Insaan

077. Al Mursalaat
078. An Naba'
079. An Naazi'aat
080. 'Abasa
081. At Takwiir
082. Al Infithaar
083. Al Muthaffifin
084. Al Insyiqaaq
085. Al Buruuj
086. Ath Thaariq
087. Al A'laa
088. Al Ghaasyiyah
089. Al Fajr
090. Al Balad
091. Asy Syams
092. Al Lail
093. Adh Dhuhaa
094. Al Insyiraah
095. At Tiin
096. Al 'Alaq
097. Al Qadr
098. Al Bayyinah
099. Al Zalzalah
100. Al 'Aadiyaat
101. Al Qaari'ah
102. At Takaatsur
103. Al 'Ashr
104. Al Humazah
105. Al Fiil
106. Quraisy
107. Al Maa'uun
108. Al Kautsar
109. Al Kaafiruun
110. An Nashr
111. Al Lahab
112. Al Ikhlas
113. Al Falaq

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...